Back to top
Send SMS Send Inquiry
Mahamanjisthadyarishta

Mahamanjisthadyarishta

Product Details:

X

Product Description

 Mahamanjisthadyarishta

INGREDIENT

INDICATIONDOSAGE
manjishth 
mustaka 
kutaj tvak 

kushth 
shunthi 
bharangi 
kantkari 
vacha 
neem tvak 
haridra 
daruharidra 
haritki 
amalki 
bibhitaka 
patalpatra 
katuka 
murva mool 
vidnaga 
bijak asana 
chitrak mool 
shatavari 
trayamana 
pippali 
indravya 
vasaka 
bhring raj 
davadaru 
patha 
khadira 
rakta chandan 
trivrit 
varuna tvak 
kiratatikta 
bakuchi 
aragvadha 
shakhotaka 
mahanimb 
karanja 
ativisha 
sugandh bala 
indravya mool 
krishna sariva 
parpat 
gur 
dhatakipushp 
   raktaj vikar 
   tvak vikaar 
Not Available
Enter Buying Requirement Details
Email Id
Mobile number